Den andra lögnen

Sedan urminnes tider har den kristna församlingen förgiftats av en illvillig lögn. Det är ormen från urtiden som ännu idag kommer med sitt "Skulle då Gud ha sagt..." Gud är snål. Gud vill inte vårt bästa. Gud är sträng. Den lögnen har orsakat ångest, avlatsbrev och mycket falsk fromhet. Och nu har den lögnen kompletterats med ytterligare en lögn: Gud bryr sig inte. Gud är död. Allt som är till är till av en ren slump.

Evolutionsteorin är det hårdaste slag som någonsin utdelats mot den kristna kyrkan. Kyrkan hade utstått förföljelse, korståg och inkvisition, men alltid bestått. Men när Charles Darwin år 1859 lade fram sin teori om arternas uppkomst, var det nära att hon krossades. Ännu idag, 140 år senare, verkar hon ligga i hopplöst underläge. Teologer och präster, som hade tagits på mattan av den revolutionerande teorin, försökte förgäves värja sig. I vissa fall skedde detta på ett så uppenbart okunnigt sätt att det förde tankarna till rättegången mot Gallilei, då kyrkan tvingade honom att förneka sin teori om att jorden kretsar kring solen. Detta föder den nu så vanliga bilden av en förlegad bibeltrogen kyrka som hela tiden patetiskt kämpar mot vetenskapen och det sunda förnuftet - en bild som är allt annat än rättvis. Samhället och vetenskapen hade länge sökt ett sätt att göra sig kvitt kyrkans makt. Evolutionsteorin gjorde detta möjligt, och teorin upphöjdes därför till lära.

Evolutionsteorin är mycket farlig. Den tillåter på ett förrädiskt sätt människor att lägga Gud åt sidan. Det kristna livet reduceras till nyttiga andliga övningar. Gudstjänstbesöken minskar. Guds lagar ersätts av s.k. rationellt tänkande. Människovärdet minskar, eftersom människan ju "bara är ett djur". Detta för i sin tur med sig egoism, kvinnoförakt, att ofödda barn dödas och att gamla och sjuka människor i bästa fall nedprioriteras och i värsta fall medvetet berövas livet. Utvecklingstankar ligger också bakom idén om övermänniskan, som i sin tur ligger till grund för t.ex. nazismens förföljelse av judar, mörkhyade, utvecklingsstörda, homosexuella, och andra som i deras ögon står "lägre i utvecklingen", och därmed är mindre värda. I andra änden finner vi militanta djurrättsaktivister som inte drar sig för att skada eller t.o.m. döda människor om det kan hjälpa djuren.

Även de kristna dras med i evolutionstankarna. Många försöker passa in Gud i utvecklingen. Mystiken i kristendomen gallras systematiskt ut och förkastas, inklusive profetior, kraftgärningar, andliga gåvor och Jesu gudom. Det andliga livet svalnar, tron blir "förnuftig", och Gud blir allt mer avlägsen och obetydlig. Kyrkan splittras mellan de "bakåtsträvande" och de "rationella", och har idag nästan gått under p.g.a. inre tvister dem emellan. Men nu är det dags att öppna ögonen och se den verkliga boven i dramat - den stora lögnen om evolutionen.

Man behöver inte ha mycket utbildning för att hitta luckor i evolutionsteorin. Hur blev livet till? Syre, som är grunden för stora delar av livet på jorden, motverkar de processer som man hävdar skapade livet. Livet måste därför utvecklats i en syrefri miljö. Men hur kan syrebaserat liv utvecklas ur icke syrebaserat liv via små slumpartade förändringar? Hur bildades den första cellen? Sannolikheten att ett normalstort protein (en av cellernas viktigaste byggstenar) bildas enligt den princip som teorin säger är mindre än sannolikheten att man med förbundna ögon lyckas hitta en lapp med ett kryss på bland en massa blanka lappar (5x5 mm) jämnt utspridda över jordytan i ett lager upp till månen!

Och hur tog sig livet upp på land? För att en fisk skall kunna fungera på land måste dess muskler grupperas om, dess benstomme stärkas, dess beteende ändras och slutligen måste den få lungor. Hur kan detta ske via små slumpartade förändringar? Om fisken bara får ben, men inte det andra, fungerar den inte särskilt bra i vattnet, utan dör ut i det naturliga urvalet. Detsamma gäller det andra. Allt måste skett samtidigt, inom samma generation. Det är hopplöst osannolikt.

Var finns de "felande länkarna"? Man ser utvecklingen som en lång kedja, men 99% av kedjan saknas. Var finns alla misslyckade försök till evolution? Var finns de 100-tals mellanformer som borde funnits mellan fisk och kräldjur? Och mellan kräldjur och däggdjur? Och mellan apa och människa? Svaret är att det finns nästan inga sådana mellanformer. I stället är det så att ju större skillnad det är mellan två djur i kedjan, desto färre möjliga mellanformer har man hittat.

Nu på senare tid har genetiken blottat ännu större luckor i teorin. Mutationer förändrar generna mycket långsammare än man trott, människans organ är mer komplexa än man trott och gapen mellan olika organismer är större än man trott. Man hör ofta att det "bara" är 1% av generna som skiljer sig mellan apor och människor. Men den lilla procenten kräver biljoner biljoner biljoner gånger längre tid att överbrygga än vad universum sägs ha funnits. Den procenten motsvarar nämligen 30 miljoner baspar (genetiska "bokstäver"). Genforskningen har också på senare tid visat att alla män härstammar från en enda man, att alla kvinnor härstammar från en enda kvinna, och att fiskar och kräldjur inte har någon genetisk släktskap. Det senare är en direkt motsägelse till evolutionsläran.

Trots alla dessa brister (och ännu många fler) lever teorin ändå kvar. Trots att Bibelns skapelseberättelse stämmer mycket bättre överens med fakta är det den som ses som en ovetenskaplig myt, medan evolutionsteorin klassas som vetenskaplig sanning. Alla bevis pekar på en ung jord, mindre än 30000 år, men ändå klamrar man sig fast vid sina 4.6 miljarder år. Alla bevis pekar på att arterna skapats i stort sett som de är. Människans intelligens, kreativitet och förmåga att fatta beslut visar på Gud. Vi kristna har idag det stora ansvaret att bryta ner alla lögnerna. Vi måste stå upp och förkunna att Gud har skapat varje människa till Sin avbild, älskat henne in till döden och därmed givit henne rätten att vara Hans barn.Av David Fröjmark 1999

"Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat... De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen..." (Rom 1:20-25)

(Bibelcitaten är hämtade ur Svenska Folkbibeln 98)

Index