Ur Gotlands Allehanda, 30 nov 1894Andrée nödlandar på Gotland

En "hardt när vidunderlig åsyn"

Se, der den underrättelse, som i går afton nådde oss från Klintehamn. Otrolig lät den verkligen, men det var till sist icke rum för något tvifvel. Den djerfve luftseglaren hade förts till våra kuster. Hans ballong hade landat i går e. m. kl. 4.45 i Fröjel. Tidningarna hade någon af de senaste dagarne berättat, att hr Andrée begifvit sig till Göteborg för att derifrån företaga en ballonguppstigning. Det måste alltså vara den, som ändat här. Riktigt. Enligt de underrättelser vi kunnat inhämta steg öfveringenjör Andrée upp från Göteborg kl. 11,45 i går f.m.

....

I skymningen märkte luftseglaren att han befann sig öfver vatten, men han visste ej, om det var sjö eller öppna hafvet. Han lät derför ballongen sänka sig ned till vattenytan för att utröna om det var salt eller sött vatten. I detsamma fick han emellertid sigte på Karlsö fyr och nu visste han ungefär hvar han befann sig. Herr Andrée lät ballongen stiga igen, tills den nådde land, och kl. 4,45 e.m. - alltså efter 5 timmars färd, hvarunder minst 25 mil tillryggalagts - nådde han mark på en åker bakom byggnaderna till Gustafs hemman i Fröjel.Den häpenhet som bemäktigade sig traktens befolkning vid den hardt när vidunderliga åsynen af den stora ballongen, var minsann icke mindre har en annorstädes. Men man sprang dock icke till skogs, utan sedan man hämtat sig lite, hjelpte man beredvilligt luftseglaren tillrätta. Sjelf var han oskadd, men ballongen hade blifvit obetydligt ramponerad. Ballongen hade gjort resan i betydliga krokar och alltså i ytterligt stark fart.